Kvíz: Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia PEF ČZU

Jaké jsou podmínky pro přiznání prospěchového stipendia? Zkuste si vyplnit kvíz a zjistěte, jestli podmínky znáte správně.

Máte nárok na prospěchové stipendium?

V souladu se Stipendijním řádem ČZU v Praze může být studentům řádného bakalářského a magisterského studia v prezenční formě studia na PEF ČZU v Praze za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2019/2020 přiznáno prospěchové stipendium. Jaké podmínky pro přiznání stipendia musíte splnit?

Znáte nařízení děkana č. 11/2019? Pojďte si zkusit, jestli splňujete podmínky pro přiznání prospěchového stipendia.

 

Splnil jsem pouze jednu část zkoušky, uznají mi ji při dalším pokusu?

Při opakování zkoušky lze uznat dílčí úspěšně splněnou část zkoušky absolvované v předchozím termínu (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017). Rozhodnutí o uznání závisí na zkoušejícím či garantovi předmětu.

Sova píše test, zkouška

 

Nesouhlasím s výsledkem zkoušky, co mám dělat?

Na základě žádosti studenta nebo zkoušejícího se může opravná zkouška konat před komisí. Složení komise určuje vedoucí katedry a podléhá schválení děkana fakulty, na které je student zapsán ke studiu. Přezkoušení před komisí je možné pouze v rámci některého ze dvou opravných termínů (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017).

Státnice, komise

 

Mohu složit zkoušku až v dalším semestru?

Ve zkouškovém období daného semestru je student povinen absolvovat alespoň jeden termín zkoušky z každého předmětu, u kterého má v daném semestru zkoušku předepsanou. Student, který neabsolvuje alespoň jeden z termínů zkoušky ve zkouškovém období daného semestru, může být v daném předmětu klasifikován známkou „nevyhověl“ (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017).

Sova se učí

 

Kdy se vypisují termíny zkoušek?

Termíny zkoušek se vypisují nejpozději 2 týdny před začátkem zkouškového období. Musí být vypsán a otevřen k zápisu dostatečný, pokud možno rovnoměrný počet zkouškových termínů s potřebnou kapacitou, zahrnující obvyklý podíl opakování v jednotlivých předmětech. Garant předmětu může omezit možnost odhlášení studenta z termínu zkoušky, jak udává Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017.

Sova píše test, zkouška

 

Studijní a zkušební řád ČZU

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech České zemědělské univerzity v Praze ze dne 29. března 2017 je vnitřním předpisem ČZU podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a stanoví podmínky studia na ČZU v bakalářských a magisterských studijních programech.

Tento studijní a zkušební řád je závazný pro všechny studenty bakalářských a magisterských studijních programů ve všech formách studia a pro všechny akademické pracovníky a ostatní osoby účastnící se vzdělávací činnosti uskutečňované na ČZU, jejích fakultách a vysokoškolských ústavech v rámci akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů.“ 

Studijní a zkušební řád ČZU ke stažení

 

Sova s lupou