Studijní a zkušební řád ČZU

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech České zemědělské univerzity v Praze ze dne 29. března 2017 je vnitřním předpisem ČZU podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a stanoví podmínky studia na ČZU v bakalářských a magisterských studijních programech.

Tento studijní a zkušební řád je závazný pro všechny studenty bakalářských a magisterských studijních programů ve všech formách studia a pro všechny akademické pracovníky a ostatní osoby účastnící se vzdělávací činnosti uskutečňované na ČZU, jejích fakultách a vysokoškolských ústavech v rámci akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů.“ 

Studijní a zkušební řád ČZU ke stažení

 

Sova s lupou