Mohu si někde ve škole uschovat věci?

Ano, je možné využít zamykacích skříněk na několika místech Provozně ekonomické fakulty. Skříňky jsou k dispozici v přízemí mezi učebnami C11 a C12, ve 3. a 4 podlaží v místech nad posluchárnami EIV a EV na PEF. Skříněk je celkem 16 a do zámku se vhazuje padesátikoruna, jako záloha za klíček. Skříňky na stejném principu naleznete na ČZU i v Testovacím centru.

Sova PEF nese knihy

Splnil jsem pouze jednu část zkoušky, uznají mi ji při dalším pokusu?

Při opakování zkoušky lze uznat dílčí úspěšně splněnou část zkoušky absolvované v předchozím termínu (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017). Rozhodnutí o uznání závisí na zkoušejícím či garantovi předmětu.

Sova píše test, zkouška

Nesouhlasím s výsledkem zkoušky, co mám dělat?

Na základě žádosti studenta nebo zkoušejícího se může opravná zkouška konat před komisí. Složení komise určuje vedoucí katedry a podléhá schválení děkana fakulty, na které je student zapsán ke studiu. Přezkoušení před komisí je možné pouze v rámci některého ze dvou opravných termínů (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017).

Státnice, komise

Mohu složit zkoušku až v dalším semestru?

Ve zkouškovém období daného semestru je student povinen absolvovat alespoň jeden termín zkoušky z každého předmětu, u kterého má v daném semestru zkoušku předepsanou. Student, který neabsolvuje alespoň jeden z termínů zkoušky ve zkouškovém období daného semestru, může být v daném předmětu klasifikován známkou „nevyhověl“ (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017).

Sova se učí

Kdy se vypisují termíny zkoušek?

Termíny zkoušek se vypisují nejpozději 2 týdny před začátkem zkouškového období. Musí být vypsán a otevřen k zápisu dostatečný, pokud možno rovnoměrný počet zkouškových termínů s potřebnou kapacitou, zahrnující obvyklý podíl opakování v jednotlivých předmětech. Garant předmětu může omezit možnost odhlášení studenta z termínu zkoušky, jak udává Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017.

Sova píše test, zkouška

Studijní a zkušební řád ČZU

„Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech České zemědělské univerzity v Praze ze dne 29. března 2017 je vnitřním předpisem ČZU podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a stanoví podmínky studia na ČZU v bakalářských a magisterských studijních programech.

Tento studijní a zkušební řád je závazný pro všechny studenty bakalářských a magisterských studijních programů ve všech formách studia a pro všechny akademické pracovníky a ostatní osoby účastnící se vzdělávací činnosti uskutečňované na ČZU, jejích fakultách a vysokoškolských ústavech v rámci akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů.“ 

Studijní a zkušební řád ČZU ke stažení

 

Sova s lupou