Splnil jsem pouze jednu část zkoušky, uznají mi ji při dalším pokusu?

Při opakování zkoušky lze uznat dílčí úspěšně splněnou část zkoušky absolvované v předchozím termínu (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017). Rozhodnutí o uznání závisí na zkoušejícím či garantovi předmětu.

Sova píše test, zkouška

 

Nesouhlasím s výsledkem zkoušky, co mám dělat?

Na základě žádosti studenta nebo zkoušejícího se může opravná zkouška konat před komisí. Složení komise určuje vedoucí katedry a podléhá schválení děkana fakulty, na které je student zapsán ke studiu. Přezkoušení před komisí je možné pouze v rámci některého ze dvou opravných termínů (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017).

Státnice, komise

 

Mohu složit zkoušku až v dalším semestru?

Ve zkouškovém období daného semestru je student povinen absolvovat alespoň jeden termín zkoušky z každého předmětu, u kterého má v daném semestru zkoušku předepsanou. Student, který neabsolvuje alespoň jeden z termínů zkoušky ve zkouškovém období daného semestru, může být v daném předmětu klasifikován známkou „nevyhověl“ (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017).

Sova se učí