Odevzdání bakalářské práce a teze

Odevzdání bakalářské práce je nutné provést dvěma způsoby:

Elektronická verze

  • Nejprve se odevzdává elektronická verze BP do UIS, která musí být ve formátu PDF s maximální velikostí 50 MB.
  • Portál studenta -> Závěrečná práce -> Vložit práci a přílohy.
  • Práci je ještě 24 hodin možné smazat a nahrát jinou verzi, pokud je vložena včas a nevypršel konečný termín pro odevzdání.

Tištěná verze 

  • Tištěná verze se odevzdává až po elektronickém odevzdání a obě verze se musí shodovat.
  • Odevzdává se ve dvou výtiscích v pevné vazbě a současně se odevzdávají i čtyři kopie tezí sešité sešívačkou.
  • Důležité je si ohlídat termín odevzdávání a úřední hodiny příslušné katedry.
  • Zpravidla se tištěné verze bakalářských prací a tezí odevzdávají do 15. března.

závěrečná práce

 

Dalším důležitým kritériem pro psaní bakalářské práce jsou metody citace.
Kompletní seznam požadavků pro psaní bakalářské práce.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání bakalářských prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.

 

Desky a vstupní část bakalářské práce

Desky bakalářské práce musí mít pevnou vazbu, barva přebalu ani potisku není určena, ale nedoporučuje se volit příliš extravagantní varianty. Na přední straně desek se uvádí:

PožadavekPříklad
Název školyČeská zemědělská univerzita v Praze
Název fakultyProvozně ekonomická fakulta
(Logo ČZU není povinností)obrázek loga
Typ práceBAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Rok odevzdání
(vlevo dole)
2018
Jméno autora
(vpravo dole)
Karel NOVÁK

Vstupní část bakalářské práce obsahuje položky v následujícím pořadí:

PoložkaObsahuje
Titulní listškola, fakulta, katedra, typ práce, název práce, jméno autora a tzv. copyrightová výhrada © rok odevzdání ČZU v Praze
Zadání prácevkládá se do tištěné i elektronické verze bakalářské práce a obsahuje vodoznak ČZU
návod pro vložení zadání je uveden na zp.pef.czu.cz
v elektronické verzi BP může být zadání vloženo jako obrázek daného PDF souboru z UIS.
tištěná verze BP musí obsahovat zadání, které je tiskovým výstupem PDF souboru z UIS
Čestné prohlášenío samostatném vypracování BP, datum a podpis (nezapomenout podepsat před odevzdáním!)
Poděkovánívedoucímu práce, konzultantům, spolupracovníkům aj. za poskytnutí rad či materiálů apod.
První číslovaná strananázev práce česky a anglicky
abstrakt / shrnutí (souhrn práce v rozsahu max. 15 řádků)
klíčová slova (výrazy jednoznačně charakterizující práci – max. 10 pojmů)
abstract / summary a keywords (anglický překlad abstraktu a klíčových slov)
Obsahhierarchické uspořádání číslovaných názvů kapitol a podkapitol, včetně všech příloh (maximálně do třetí úrovně číslování)
Seznamyobrázků, tabulek, použitých zkratek

závěrečná práce

Dalším důležitým kritériem pro psaní bakalářské práce je úprava stránky a rozsah práce.
Kompletní seznam požadavků pro psaní bakalářské práce.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání bakalářských prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.