Desky a vstupní část bakalářské práce

Desky bakalářské práce musí mít pevnou vazbu, barva přebalu ani potisku není určena, ale nedoporučuje se volit příliš extravagantní varianty. Na přední straně desek se uvádí:

PožadavekPříklad
Název školyČeská zemědělská univerzita v Praze
Název fakultyProvozně ekonomická fakulta
(Logo ČZU není povinností)obrázek loga
Typ práceBAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Rok odevzdání
(vlevo dole)
2018
Jméno autora
(vpravo dole)
Karel NOVÁK

Vstupní část bakalářské práce obsahuje položky v následujícím pořadí:

PoložkaObsahuje
Titulní listškola, fakulta, katedra, typ práce, název práce, jméno autora a tzv. copyrightová výhrada © rok odevzdání ČZU v Praze
Zadání prácevkládá se do tištěné i elektronické verze bakalářské práce a obsahuje vodoznak ČZU
návod pro vložení zadání je uveden na zp.pef.czu.cz
v elektronické verzi BP může být zadání vloženo jako obrázek daného PDF souboru z UIS.
tištěná verze BP musí obsahovat zadání, které je tiskovým výstupem PDF souboru z UIS
Čestné prohlášenío samostatném vypracování BP, datum a podpis (nezapomenout podepsat před odevzdáním!)
Poděkovánívedoucímu práce, konzultantům, spolupracovníkům aj. za poskytnutí rad či materiálů apod.
První číslovaná strananázev práce česky a anglicky
abstrakt / shrnutí (souhrn práce v rozsahu max. 15 řádků)
klíčová slova (výrazy jednoznačně charakterizující práci – max. 10 pojmů)
abstract / summary a keywords (anglický překlad abstraktu a klíčových slov)
Obsahhierarchické uspořádání číslovaných názvů kapitol a podkapitol, včetně všech příloh (maximálně do třetí úrovně číslování)
Seznamyobrázků, tabulek, použitých zkratek

závěrečná práce

Dalším důležitým kritériem pro psaní bakalářské práce je úprava stránky a rozsah práce.
Kompletní seznam požadavků pro psaní bakalářské práce.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání bakalářských prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.