Výroční zasedání Akademické obce ČZU

Dne 17. 12. 2015 v Aule ČZU proběhlo od 14 hodin výroční zasedání Akademické obce ČZU. Každého zasedání se mohou zúčastnit všichni, které dění na naší univerzitě zajímá. Pokud jste se nemohli dostavit a chcete se dozvědět, co bylo na zasedání probíráno, čtěte dále.

ČZU

Na úvod měl slovo předseda akademického senátu Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., který shrnul některé z podstatných věcí týkajících se Akademické obce. V roce 2015 proběhlo 6 řádných jednání Akademického senátu ČZU a 2 jednání předsednictva Akademického senátu ČZU. Důvodem byly především změny statutu ČZU a také změny ve Studijním a zkušebním řádu ČZU. Během jednání Akademického senátu ČZU byla probírána témata: zřízení komisí, volební a jednací řád Akademického senátu, rozpočet ČZU na rok 2015, výroční zpráva o činnosti a o hospodaření, Studijní a zkušební řád ČZU, dlouhodobý záměr rozvoje ČZU na období 2016 – 2020, aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje ČZU, institucionální plán na období 2016 – 2018, nadační fond ČZU a jednací řád VR FAPPZ, plány staveb, modernizace, rekonstrukce a opravy na ČZU.

Akademický senát ČZU spolupracuje s akademickými senáty dalších univerzit i mimo univerzitní Radu vysokých škol. ČZU se může pyšnit významným postavením zástupců Akademického senátu ČZU v Radě vysokých škol – Mgr. Ing. Pavel Michálek Ph.D. je v předsednictvu RVŠ, Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. je delegátem a Ing. Hynek Roubík je předsedou Studentské komory RVŠ.

Posledním bodem zahájení bylo shrnutí směřování Akademického senátu ČZU. Ten chce i nadále spolupracovat s Akademickým senátem jednotlivých fakult, zařídit jednotnost základních dokumentů fakult, posílit vliv v RVŠ a přímou spolupráci mezi Akademickými senáty univerzit, přípravu na změny plynoucí z nového zákona o VŠ a napomáhat k rozvoji pedagogiky i vědecké činnosti na ČZU.

Druhým vystupujícím na výročním zasedání Akademické obce ČZU byl rektor ČZU, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., který shrnul dění na ČZU za rok 2015. Na úvod představil nové děkany, kteří byli 15. 12. 2015 jmenováni do svých funkcí. Už podruhé byl zvolen prof. Ing. Marek Turčáni na FLD a dále prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. na FŽP.

V rámci celé ČZU je 62 bakalářských akreditovaných studijních oborů, 79 navazujících akreditovaných oborů a 35 oborů v anglickém jazyce (11 bakalářských a 24 navazujících). V následujícím akademickém roce lze očekávat, že pravděpodobně dojde k redukci oborů z důvodu nedostatku zájmů studentů o některé z nich. Nejvíce studentů má Provozně ekonomická fakulta, která jako jediná i přes nepříznivý demografický vývoj má rostoucí trend v počtu přijatých uchazečů na bakalářské studium. Na PEF je k 31. 10. 2015 cca 7 000 studentů na bakalářském stupni studia, na navazujícím zhruba 4 000 studentů.

počty_studentů_čzu

Foto: Václav Lohr

Dále byly zmíněny Státní závěrečné zkoušky, úspěšnost studentů při jejich skládání (na ČZU je 6,9% neúspěšných studentů na Bc. a 3,2% na navazujícím stupni studia, v akademickém roce 2014/2015 celkem absolvovalo 5380 studentů). Z hlediska SZZ je také důležité zmínit ceny pro vynikající studenty, jak v bakalářském, tak v navazujícím stupni studia. Na ČZU se ale neoceňují pouze vynikající studenti, ale také talentovaní uchazeči (nejen formou předmětové soutěže, přijetí bez přijímacích zkoušek a podporou nejlepších stipendiem) a pedagogové (Cena rektora za pedagogickou činnost).

Počet přihlášek na ČZU mírně klesá, Provozně ekonomická fakulta se i za minulý akademický rok drží na první příčce v počtu doručených přihlášek ke studiu. Aby i nadále nedocházelo k velkému poklesu, je třeba zajistit propagaci studijních programů. Ta je nejčastěji zajišťována Dny otevřených dveří, akcí Gaudeamus, výstavami a veletrhy, propagací na středních školách, internetovými aplikacemi, sociálními sítěmi, propagačními videi, internetovým portálem studuj.czu.cz a také prostřednictvím inzerce na internetových vyhledávačích.

studium_propagace

Foto: Václav Lohr

Dalším bodem zasedání bylo Career Centrum, které zajišťuje aktivity pro studenty, spolupracuje se zaměstnavateli a je podporou pro univerzitu. Z hlediska možnosti uplatnění studentů na trhu práce je též Veletrh pracovních příležitostí, jehož 3. ročník se konal 26. 2. 2015. Představilo se tam 84 vystavovatelů, VPP se zúčastnilo zhruba 3 500 návštěvníků, kteří se mimo informací od potenciálních zaměstnavatelů mohli zúčastnit doprovodného programu, přednášek a soutěží. Celá tato akce je hodnocena velmi pozitivně. Neméně důležitým je též Klub absolventů, který vznikl v roce 2011 a registrovaným absolventům nabízí spoustu možností, jak být i nadále ve spojení s univerzitou.

Také byli zmíněni zahraniční kmenoví studenti na ČZU (k listopadu 2015 tvoří cca 10% ze všech kmenových studentů a pochází z 86 zemí světa), výměnní studenti (509 zahraničních výměnných studentů např. z Erasmus+, Erasmus-Mundus, CEEPUS, z bilaterálních smluv), činnost v mezinárodních sítích univerzit (ELLS, DRC, ICA, CASEE), letní školy na ČZU (v roce 2015 proběhlo 23 letních škol) a letní školy v zahraničí (v roce 2015 proběhlo 12 letních škol, kterých se zúčastnilo 149 studentů).

Dozvědět jsme se též mohli o publikačních aktivitách (důležitý je nárůst finančních prostředků, které ČZU získává dle výkonů ve vědě a výzkumu, existují též motivační programy na zvýšení publikační aktivity), o doktorandech a postdoktorandech (počet doktorandů poklesl), o neúspěšné akreditaci oborů pro hab./prof. (2 na PEF, bylo ale podáno odvolání), o spolupráci s NTK (k 30. 10. 2015 registrováno 1868 studentů ČZU), o Centru audiovizuální podpory (podpora pedagogického procesu na celé univerzitě, virtuální prohlídky kampusu na studuj.czu.cz) a o oblasti strategie (administrativní podpora, konzultace a formální kontrola projektových žádostí).

Z hlediska možností trávení volného času na ČZU mluvil pan rektor ČZU o inkubátoru ČZU Point One (20 start-up firem), Life Sciences Film Festivalu (135 snímků, 31 zemí, 29 panelových diskuzí, 310 akreditovaných hostů), akci Miss Agro (12. 5. 2015 proběhl 17. ročník), o ČZU Life Orchestra (hrají např. na setkání absolventů), Univerzitní osmiveslici (mediální reklama v Praze je poměrně velká, ČZU si v této disciplíně vede poměrně dobře), Hokejové bitvě, prezentaci na výstavách a akcích mimo ČZU (Gaudeamus Praha, Gaudeamus Brno, Veletrh pražských veřejných VŠ), Národní výstavě hospodářských výstav a zemědělské techniky, Zemi živitelce, Naše pole – Nabočany, spolupráci s NS místních akčních skupin (PEF je aktivní), ŠLP Kostelci nad Černými lesy a o ŠZP Lány.

Mezi poslední body zasedání patřilo shrnutí investic na ČZU. Z hlediska uzavřených investic bylo zmíněno atrium na Provozně ekonomické fakultě, parkoviště P8, zateplení koleje BCD, stavba MCEV II a rekonstrukce pavilonů FAPPZ. Neuzavřené investice jsou tři – pracoviště pro výstavbu inovací techniky (TF), dřevařský pavilon FLD a na PEF centrum ekonomicko-manažerských studií II. Také byly probírány nákupy energií na ČZU. Spolu s tématem areálu ČZU bylo varováno před vandalismem na univerzitě.

CEMS_II

Foto: Václav Lohr

Posledním bodem byla novela Zákona o VŠ, která přicházela od roku 2007 ve třech vlnách. Nyní je novela v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení. Dne 14. ledna 2016 bude na pořadu jednání školského výboru. Hlavní změny jsou: zajišťování kvality a akreditace, personální změny a rada pro vnitřní hodnocení.

Na konci zasedání Akademické obce ČZU následovala diskuze. Byl zmíněn pouze jeden návrh, že by vyučovací hodina mohla trvat 50 minut a začínala by vždy v celou hodinu. Na tento námět byla reakce, že by se na tomto musely domluvit všechny fakulty a že návrh bude prodiskutován na příští schůzi.
Závěrem popřáli předseda senátu i pan rektor všem zúčastněným klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.