Doktorandi a Interní grantová agentura PEF aneb jak financovat vědecký výzkum

PEF

Asi nejčastější otázkou studentů, kteří zvažují doktorské studium, je, jak to bude s financemi. Doktorandi na PEF dostávají pravidelné stipendium. Mimoto mají i zajímavou možnost získat (nemalé) finanční částky z Interní grantové agentury (IGA) pro svůj výzkum. Na začátku roku (v únoru) je vyhlášena soutěž, do které doktorandi podají projekty. Ty, které splňují formální a především vědecké náležitosti, jsou vybrány k financování. Projekty mohou být buď jednoleté nebo dvouleté a nabízí studentům zajímavé možnosti. Akční tým PEF se zeptal doktorandů, jejichž projekty letos byly schváleny k financování, na to, jak finance plánují využít na své výzkumné záměry.

Ve své disertační práci se zabývám volatilitou na komoditních trzích. K analýzám burzovních grafů je potřeba jednak mnoho dat, a jednak i speciální SW, který je umí zpracovávat. V tom mi velmi pomůže IGA.Koupím si SW Gecko Track and Trade, a zároveň s ním denní data z komoditní burzy v Chicagu, která budu analyzovat. V České republice jsou totiž burzy s komoditami málo likvidní, a tak je lépe analyzovat zahraniční data. Také mám v plánu koupit si úložiště na tato data. Chtěl bych vyjet i na dvě konference v Polsku. První pořádá přímo Varšavská burza, která má značný progres a je nejvýznamnější ve střední Evropě. Druhou konferenci pořádá univerzita. Obojí jsou sice o akciích, ale princip je obdobný a přenositelný i na komodity.

“Ing. Karel Malec, katedra ekonomiky, 2. ročník doktorského studia”

 

Letos jsem získala už třetí grant z IGA. První i tento se týká mé disertační práce. Ve druhém jsem spoluřešitelkou a pomáhám své kolegyni s “biodynamickým zemědělstvím”. Sama se zabývám dotacemi z fondů evropské unie a jejich vlivem na technickou efektivnost příjemců. Technickou efektivnost počítám pomocí ekonometrických metod nebo lineárního programování. Protože nepotřebuji sbírat primární data, využiju peníze především na konference uvedené v ISI Proceedings. Na tyto vědecké konference se platí poměrně vysoké vložné, takže jsem ráda, že je mám z čeho financovat. Rovněž si mohu zaplatit cestovné: ubytování, dopravu i diety. Plánuji si také koupit odbornou knihu o technické efektivnosti. Na oplátku jsem se zavázala publikovat v odborných časopisech a ve sbornících z konferencích.

“Ing. Marie Pechrová, katedra ekonomiky, 3. ročník doktorského studia”

Můj výzkum je zaměřen na vývoj nových metod pro zajištění ekonometrických analýz v zemědělství prostřednictvím konceptů Business Intelligence. I když ekonometrie (věda na pomezí matematiky, statistiky a ekonomie) může významně pomoci při řízení firmy, není pro většinu zemědělských podniků snadnou záležitostí. Přitom implementace ekonometrických analýz do aplikací typu Business Intelligence může v současnosti napomoci zemědělským podnikům zefektivnit jejich rozhodování. Proto je mým cílem vytvořit matematická pravidla pro transformaci ekonometrických modelů do analytických (tzv. multidimenzionálních) databází. Vytvoření formálních pravidel mi umožní vyvíjet algoritmus návrhu analytických databází a celého prototypu výsledného řešení.“

Finanční prostředky z IGA využiju především na pokrytí nákladů spojených s tvorbou vědeckých článků. Plánuju také jednu domácí a jednu zahraniční vědeckou konferenci. Software kupovat nemusím, mohu využít ten, který má již univerzita zakoupený. Mimochodem mým cílem je právě vytvořit takovou aplikaci, aby si management zemědělského podniku vystačil s běžným softwarem jako je například Excel a nemusel investovat miliónové částky do návrhu robustních Business Intelligence řešení. Chtěl bych také nakoupit odborné knihy – ale pouze zahraniční, protože česká literatura toho zatím k této problematice mnoho nenabízí.

“Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., katedra informačních technologií, pedagog”

Můj projekt “Role podniku v přístupech kariérního plánování” je v pořadí třetím grantem, který jsem získala od Interní grantové agentury (IGA). Tento grant navazuje svou koncepcí na předchozí dva a dotváří tak rámec zkoumaného problému, tj. kariérní koncepce podniku. Granty představují zajímavou možnost získání finančních prostředků. Já osobně jsem je využila k nákupu odborné literatury a vědeckých článků. Částečně jsem si z nich i financovala konference.

“Ing. Hana Klupáková, katedra řízení, 4. ročník”

Podrobnosti o Interní grantové agentuře PEF najdete zde. Další informace o letošním kole soutěže můžete získat zde.