Inovace doktorského studijního programu na PEF aneb ohlédnutí za realizovanými semináři, workshopy a školeními

V březnu 2012 byl na PEF zahájen projekt Inovace doktorského studijního programu zaměřený na zkvalitnění a rozvoj doktorského studia. V jeho rámci proběhlo 8 různých akcí – seminářů, workshopů a školení a 2 úvodní semináře (tzv. induction weeks) pro nové doktorandy. Letos v listopadu projekt skončil. Přinášíme proto malé ohlédnutí za akcemi, které proběhly. Vyptali jsme se nejen organizátorů na průběh seminářů a workshopů, ale i samotných účastníků na to, co jim semináře přinesly.

OPPA

 

Projekt Inovace doktorského studijního programu byl financován z fondů EU, konkrétně z Operačního programu Praha Adaptabilita. „Cílem bylo především zkvalitnit a dále rozvíjet doktorské studium a především posílit spoluzodpovědnost studentů za kvalitu studia. Snahou bylo rozvíjet kompetence studentů v oblasti řízení a hodnocení jejich seberozvoje,“ říká manažerka projektu Ing. Lucie Kvasničková Stanislavská, Ph.D.

Semináře a workshopy umožnily studentům zdokonalit se v oblasti výzkumných metod (metody, analýza sociálních sítí, obsahová analýza) nebo odborného psaní v anglickém jazyce (série Academic Writing workshopů). Na úvodním semináři se zase studenti dozvěděli informace a metodické pokyny usnadňující zahájení jejich vědecké výchovy. Jak na vědeckou činnost ozřejmil doktorandům i speciální seminář Design Research. Projekt neopomněl ani školitele. Uskutečnily se dva workshopy pro profesory a docenty i pro ostatní zájemce, kteří vedou nebo budou vést doktorandy.

Veškeré materiály a podklady z jednotlivých akcí byly ukládány a sdíleny na elektronickém úložišti dokumentů vibe.czu.cz. Tento systém přináší studentům široké možnosti v oblasti ukládání dat, týmové práce, sdílení dat i koordinace psaní článků a projektů. Jsou v něm k dispozici podklady ze všech workshopů, prezentace, materiály od studentů, atd. Je zde dokonce vytvořen prostor pro sdílení prací mezi studenty. Je tedy možné, aby student, který absolvuje doktorkou zkoušku vyžadující seminární práci, nahrál tuto svoji seminární práci na úložiště Vibe a podělil se s ostatními o své zkušenosti (například kterou věc mu práci pochválili, nebo naopak s čím měl problém, atd.), Vibe umožňuje vytvořit i “soukromé skupiny”. Například, pokud se skupina studentů rozhodne podat IGU nebo CIGU, může si přes Vibe sdílet materiály apod.

Podrobnosti, o čem jednotlivé semináře byly a jak jednotlivé akce vidí sami účastníci naleznete níže.

Induction week (září 2012, září 2013)

V rámci úvodního týdne měli budoucí studenti doktorského programu možnost seznámit se s tím, co toto studium na PEF obnáší. Kromě oficiálních informací od garantů doktorského studijního programu na PEF se doktorandi také seznámili mezi sebou a vytvořily se mezi nimi i neformální vazby.

„Úvodní seminář v Klatovech se mi líbil. Bylo dobré, že jsem získala všechny informace o budoucím studiu najednou. Také jsem se seznámila s budoucími kolegy z jiných kateder. Po návratu jsme si dokonce vytvořily stránku na FB, kde dodneška sdílíme informace.“

Eliška Vlašicová, katedra ekonomiky, doktorand – 2. ročník

Academic writting (únor až duben, listopad 2013)

Cyklus seminářů Academic writting, nebo-li lekce psaní odborných článků v anglickém jazyce probíhal na jaře akademického roku 2012/2013 a nyní pokračuje v zimním semestru 2013. Pod vedením Jima Curtisse, editora odborného periodika, se studenti učili, jak správně strukturovat text odborného článku v angličtině, jak členit věty, aby byl text srozumitelný, jak citovat, které obraty používat či jak ozvláštnit článek, aby byl čtivější.

„Vzhledem k tomu, že v dnešní době je potřeba většinu odborných článků psát v angličtině, byl pro mě workshopu Academic Writing velkým přínosem. Naučila jsem se spoustu užitečných gramatických „vychytávek“, které vás na běžných kurzech angličtiny nenaučí – například ustálené slovní obraty a synonyma výrazů, které se často užívají v odborném textu, kde psát čárky a členy (určité / neurčité), jak strukturovat text odborného článku, zda psát v aktivní nebo pasivní formě i jakých slovních konstrukcí se vyvarovat a mnoho dalšího.“

Marie Pechrová, katedra ekonomiky, doktorand – 3. ročník

Analýza sociálních sítí – Social Network Analysis (prosinec 2012)

Dvoudenní seminář Social Network Analysis vedl odborník v oblasti analýzy dat, diskrétní matematiky a optimalizace, autor softwaru specializovaného na analýzu sociálních sítí, Vladimir Batagelj ze Slovinské University of Ljubljana. Batageli nejprve představil teorie sociálních sítě, jejich typy i způsoby vizualizace. Kromě teoretického úvodu k sociálním sítí, měli účastníci jedinečnou možnost si vyzkoušet vizualizaci sociálních sítí přímo v SW Pajek. Tento je k dispozici k nekomerčním účelům zdarma na http://pajek.imfm.si/doku.php?id=download. Účastníci se naučili nainstalovat SW, načíst do něj data v požadované struktuře, vizualizovat sociální sítě a také je analyzovat a formulovat závěry.

Obsahová analýza (červen 2013)

Workshop Obsahová analýza pod vedením lektora z Karlovy univerzity, PhDr. Jan Křečka, Ph.D. seznámil účastníky se základními principy analýzy dat. Přesto, že se podrobně věnoval především kvalitativní analýze, ani kvantitativní metody nebyly opomenuty. Vysvětlil základní principy a konceptualizaci výzkumu, operacionalizaci, nebo-li převedení výzkumné otázky do formy vhodné pro výzkum a tvorbu kódovací knihy. Dále byla probrána i plánovací a ověřovací fáze výzkumu. Další kroky, sběr dat a vyhodnocení, byly spojeny i s praktickým úvodem statistického softwaru SPSS.

Design research (červen 2013)

V červnu dále proběhl seminář Design research, který vedla lektorka Astrid Hendriksen z holandské Wageningen Univerzity. První den byla představena metodologie výzkumu z hlediska konceptualizace. Druhý den Hendriksen hovořila o technické části výzkumu, tj. sběru dat a jejich analýze.

“Zúčastnila jsem se tohoto kurzu, protože jsem potřebovala informace pro tvorbu svého výzkumu. Paní profesorka z holandské univerzity nejen velmi zajímavě hovořila o tom, jak postupovat při tvorbě výzkumu, ale poradila mi i s mým výzkumem.”

Asel Djanbaeva, katedra humanitních věd, doktorand – 3. ročník

Statistický seminář (září 2013)

Statistický seminář, který se uskutečnil ve druhé polovině září pod vedením interního lektora Ing. Tomáše Hlavsy, Ph.D., nejprve seznámil studenty se statistickým softwarem IBM SPSS. Dále kromě základních statistických metod (analýza v kontingenčních tabulkách) se zaměřil i na pokročilejší, které nejsou vyučovány ve standardních kurzech na bakalářském studiu. Studenti se naučili korespondenční analýzu i průzkumovou faktorovou analýzu, které mohou využít ve svých disertačních pracích.

Školení pro školitele doktorandů (2012, listopad 2013)

Projekt Inovace doktorského studijního programu rozvíjel i kompetence školitelů v oblasti vedení a tutoringu doktorandů. Školení vedl lektor Barend Jan van den Broek z holandské konzultační společnosti Valley Consult. Na podrobnosti se Akční tým vyptal paní prof. Ing. Ivany Tiché, Ph.D.

Naše fakulta je do značné míry unikátní v tom, že se v rámci Inovace doktorského studijního programu zaměřila i na školitele. Co Vás vedlo k tomu uspořádat toto školení?

Před několika lety jsme zkoušeli zjistit příčiny toho, proč část studentů nedokončí doktorské studium. Často nám připadalo, že na vině je nedostatečná komunikace mezi školitelem a doktorandem. Dle mého názoru jakékoli zapojení doktoranda do činnosti na katedře, pomoci s výukou apod. umožňuje, aby si doktorand a školitel na sebe zvykli a naučili se spolu komunikovat a spolupracovat.

Co bylo hlavním cílem semináře?

Cílem bylo především poradit školitelům, jak coachovat doktorandy, aby si ti udělali jasno, co od studia očekávají, kam směřuje jejich výzkum a čeho chtějí dosáhnout a také, aby nabídli svým svěřencům prostředky, jak se rozvíjet. V zahraničí bývá školení na coaching běžnou záležitostí, proto jsme si také pozvali přímo odborníka z Holandska. Ten pak v rámci semináře “učil” účastníky, jak někoho vést, aby tento člověk byl přiveden k výsledku, tedy především měkké techniky vedení lidí.

Jak představené metody vyhovovaly účastníkům?

V letošním roce byl zájem o seminář vyšší než vloni. Zúčastnilo se ho 12 školitelů. Myslím, že všichni si ze semináře odnesli užitečné informace. Záleží ale jenom na nich, jestli je zužitkují. Názory školitelů na metody coachování doktorandů se určitě značně liší. Někteří školitelé se k “měkkým metodám”, coachingu apod. nestaví moc pozitivně. Na druhé straně, ale u mnoha školitelů došlo k sebereflexi a domnívám se, že pro ně seminář byl užitečným impulsem k tomu se zamyslet nad tím, co a jak dělají a věřím, že určitě i mnohé věci budou dělat jinak.

Děkuji Vám za rozhovor.