Doktorská vědecká konference Think together – v roce 2014 nově

Dne 3. 2 .2014 se opět uskuteční konference určená doktorandům Provozně-ekonomické fakulty – Think together (zkráceně TT). Studenti mají opět možnost prezentovat literární rešerši svého výzkumu (doktorandi v 1. ročnících) či již výsledky svého bádání (doktorandi vyšších ročníků). Letošní ročník se ale svým formátem liší od ostatních. Akční tým PEF proto vyzpovídal Mgr. Ing. Lukáše Zagatu, Ph.D., proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost, který zodpovídá za organizaci konference. Jak bude konference probíhat a na co se můžete těšit, se dočtete na následujících řádcích.

Konference Think together

Konference Think together má na PEF již dlouholetou tradici? Jaké byly začátky?

Konferenci si pamatuji od roku 2003, kdy jsem se poprvé účastnil jako doktorand. Konference byla ryze “domácí akcí” a jejím hlavním cílem bylo umožnit doktorandům prezentovat výsledky svých prací. Vystoupení probíhala v jedné posluchárně pro všechny obory společně, ale – dle mého tehdejšího dojmu – atmosféra setkání nebyla příliš inspirativní. Odborné diskuse byly do značné míry zkresleny mezikatedrovými animozitami. Od roku 2010 jsem proto prosazoval formát plenárního jednání (s představením vybraných příspěvků z každého oboru) a návazné diskuse v sekcích (dle oborů doktorského studia). Rozhodující pro podobu konference je ale přístup zúčastněných lidí spíše než její formát.

 

Proč je konference Think together určena pouze studentům z PEF?

Cílem fakulty není připravovat velkou konferenci pro doktorandy z celé ČR. Taková konference by vyžadovala investovat mnohem více prostředků do propagace a celkový přínos by byl dost sporný. Jestliže konference nemá tuto ambici a reálně se jí neúčastní doktorandi z ostatních škol, je fér jí dát rovnou přívlastek “domácí”. Snažíme se ale právě z tohoto ohledu udělat přednost. Chtěl bych, aby “tétéčka” byly takovým svátkem pro doktorandy PEF.

 

S tím souvisí i změny, které potkají následující ročník soutěže.

Ano, oproti loňsku jsou plánované určité změny. Hlavní důraz je kladen na kvalitní zpětnou vazbu poskytovanou doktorandům a propojení kateder. První bod má zajistit systém koreferátů, který – věřím – více prohloubí odbornou diskusi v sekcích. Osobní setkání a věcnou diskusi (včetně kritiky) považuji za hlavní přínos naší doktorské konference. Do pozadí ustupuje vlastní recenzní řízení článků. Tím si ale autoři mohou projít, pokud se ze svého příspěvků rozhodnou vytvořit publikaci pro vědecký časopis. Tento druhý krok tak představuje ideální postup. Je škoda ponechat kvalitní příspěvky pouze ve formě publikací ve sborníku. Druhou novinkou jsou postery, které nabízejí smysluplnou účast na konferenci i studujícím v prvních ročnících. Bude zajímavé vidět, které disertační práce jsou na fakultě řešeny, protože obecné povědomí o tom, co dělají ostatní kolegové na katedrách je relativně nízké.

 

Jak bude konference organizovaná?

Hlavní důraz je kladen na jednání v sekcích, které bude delší díky vystoupení koreferujících. Odpoledne proběhne posterová sekce a rádi bychom také přidali malý společenský večer. Některé detaily ještě ladíme. Bude to tedy také trochu překvapení.

 

Závěrem Vás poprosím o sumarizaci. V čem je konference Think together na PEF jedinečná?

Domnívám se, že je to především tím, že doktorandi získají kvalitní zpětnou vazbu ke svému výzkumu od odborníků v oboru. Kvalitně připravený koreferát může posunout odbornou diskusi na mnohem vyšší úroveň. Pokud navíc přidáme aktivní účast velké části školitelů a společenský večer, konference se může stát významným prvkem odborného života nejen doktorandů, ale i celé fakulty.

Máme se tedy určitě na co těšit! Děkuji za rozhovor a těším se na shledanou v únoru!

 

Důležité termíny:

Registrace na konferenci pro autory posterů i vědeckých příspěvků: od 1. 12. do 31. 12. 2013

Konečný termín pro zasílání vědeckých příspěvků: 5. 1. 2014

Termín konání konference: 3. 2. 2014