Proděkan pro vědu a výzkum zve na seminář pro zájemce o doktorské studium

Zajímáte se o doktorské studium? Pak přijďte na setkání, kde se dozvíte vše potřebné. Proděkan pro vědu a výzkum, doc. Ing. Milan Houška, Ph.D., vás zve na seminář, který se bude konat 14. dubna 2015 od 14. hodin v místnosti E155 na PEF. Požádali jsme pana proděkana, aby nám řekl více k tomuto semináři i k doktorskému studiu jako takovému.

Logo doktorské studium

„Semináře pro zájemce o doktorské studium se konají každoročně. Co všechno se studenti dozvědí?“

Při sestavování programu jsme vycházeli z tradice minulých let. Zájemce seznámíme se základními informacemi o studium v DSP, zejména s požadavky na doktorandy v oblasti studia, vlastní vědeckovýzkumné činnosti a pedagogické činnosti. Opět jsme pozvali i zástupce doktorandů, aby zájemcům představili studium v DSP ze svého pohledu, nezprostředkovaně. Novinkou je účast zástupce oddělení pro vědu a výzkum, který poradí s administrativou spojenou s podáváním přihlášek ke studiu a poskytne informace o průběhu přijímacího řízení. Nově zveme také vybraného školitele, aby uchazeče seznámil s nároky, jež na své doktorandy klade. Samozřejmostí je dostatek času vyhrazený na diskusi a odpovědi na dotazy zájemců o studium.

„Pro koho je vlastně doktorské studium určeno? Jsou vyžadovány nějaké speciální znalosti či potřeba určité předpoklady?“

Doktorské studium je určeno studenty, kterým nestačí pouze přejímat poznatky od jiných, ale kteří se chtějí podílet na rozvoji svého oboru a systematickou prací jej obohacovat o nové znalosti. Spíše než potřebu speciálních znalostí bych vyzdvihl potřebu určitých předpokladů. Největší šanci uspět mají studenti, kteří jsou orientováni na dosahování dlouhodobých cílů a neodradí je případné dílčí a krátkodobé neúspěchy. Studenti, kteří jsou ochotni tvrdě pracovat na řešení obtížných problémů a za nalezeným řešením si stát a obhájit si ho před dalšími odborníky ve svém oboru. A konečně studenti, kteří se nebojí se ptát, a to ani kolegů, ani školitele, ani externích odborníků. Vždy se dokáže najít někdo, kdo poradí s řešením konkrétního problému, ale student se na něj musí umět obrátit.

„Jak probíhá přijímací řízení? Je náročné jím projít?“

Tomu se budeme věnovat podrobně na semináři, takže zde jen v kostce. Začíná se na katedře jazyků pohovorem ve dvou vybraných světových jazycích. S výsledkem pohovorů uchazeč předstupuje před komisi, kde proběhne rozprava ke zvolenému rámcovému tématu disertační práce, případně mohou padnout otázky z daného oboru. Náročnost přijímacího řízení odpovídá stupni studia, do kterého se uchazeč hlásí, ale pokud se dobře připraví, nemusí se ničeho obávat.

Logo PEF III

„Vy sám jste dělal doktorát u nás na univerzitě, na katedře systémového inženýrství. Co se vám na studiu nejvíce líbilo? Proč byste doporučil doktorské studium na PEF?“

Ano, i když tenkrát se ještě katedra jmenovala katedra operační a systémové analýzy. Nejsilnější zážitek ze studia mám spojený s kolektivem katedry, který vytvářel inspirativní prostředí pro moji odbornou práci i pro odbornou práci všech mých kolegů. Jsem rád, že toto přátelské, ale zároveň kritické tvůrčí prostředí stále na naší katedře přetrvává.

A na úrovni fakulty? Fakulta se pravidelně umisťuje v popředí žebříčku ekonomických fakult v ČR podle výkonů ve vědeckovýzkumné činnosti. Podporuje výzkum studentů DSP prostřednictvím interní grantové agentury, ze které mohou úspěšní žadatelé čerpat až 300 tis. Kč na řešení dvouletého výzkumného projektu. Fakulta podporuje studijní pobyty a stáže studentů DSP na mnoha zahraničních univerzitách. A konečně nelze nezmínit podnětné a motivující prostředí na jednotlivých odborných pracovištích podporující vzájemnou spolupráci. V tom se na každém pracovišti skrývá velká hodnota pro doktoranda a je jen na něm, zda a jak ji dokáže využít.

Děkujeme za rozhovor.

Logo PEF II

Rámcový program semináře lze nalézt na www.pef.czu.cz, stejně jako podrobnější informace o doktorském studiu.