Po stopách KPs

V dnešním dílu našeho seriálu vám představíme katedru, na níž vládne klid a mír – Katedru psychologie, zkráceně KPs. Jak jsme se totiž dozvěděli od vedoucí katedry – paní doktorky Rymešové, Katedra psychologie je složena z lidí, které baví jejich práce, mají rádi svou katedru a komunikují spolu naprosto bez problémů i přes fakt, že ne všichni jsou psychologové.

Organizačně

Katedru psychologie naleznete ve třetím podlaží (jinak též druhém patře) staré části PEF. Sekretariát se nachází v kanceláři číslo E318, kde sídlí paní Jindrová. Již zmiňovaná paní doktorka Rymešová je vedoucí katedry, současně zastává funkci proděkana pro studijní a pedagogickou činnost. Tajemníkem katedry je pan doktor Michálek.

KPs vznikla na Provozně ekonomické fakultě spolu s dalšími katedrami v roce 1990. Od té doby působí v rámci celé univerzity. Zabývá se činností pedagogickou, vědeckovýzkumnou a také poradenskou.

Co je vyučováno na KPs?

Předměty Katedry psychologie jsou základními pro profilové předměty PEF (řízení, ekonomie, obchod, apod.) a rozvíjejícími předměty všech fakult ČZU“ (převzato ze stránek PEF). Pokud bychom měli vyučované předměty škatulkovat, pak bychom je rozdělili na psychologii, antropologii, komunikaci, a ostatní předměty zaměřené na studium odlišných kultur v jejich historických, geografických a politických souvislostech. Sem bychom zařadili například geografii náboženství či teorii etnicity.

Psychologické poradenství

Jak již bylo zmíněno, katedra poskytuje studentům i pedagogickým a ostatním pracovníkům školy psychologické poradenství. Tvoří pro ně jakési „nárazníkové pásmo“ v době osobních krizí, větších zátěží, studijních selhání a dalších problémů. Nárazníkové pásmo znamená, že tato poradna je prvním kontaktem – sem přijdou lidé, kteří pouze potřebují zorientovat v složité situaci, nebo třeba i jen v sobě. Důležité je o situaci mluvit, získat náhled, zkonfrontovat směry, které návštěvník poradny zvažuje pro svou budoucí životní cestu. Poradna sice neslouží k odbourávání neurotických problémů, ale v případě potřeby dokáže nasměrovat či zprostředkovat kontakt na odbornou pomoc.

V současné době se tak děje nejenom formou individuálních konzultací, ale též s využitím www prostředí poradny, kde je možné najít nejdůležitější odkazy na specializovaná pracoviště či rubriku sebepoznávacích testů, ale i e-mailové spojení napomáhající pružnějšímu a rychlejšímu kontaktu.

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost byla rozvíjena již od založení katedry. KPs spolupracuje v rámci České republiky se všemi významnými psychologickými pracovišti (Praha, Olomouc, Brno), dále pak s Českomoravskou psychologickou společností, kde docent Kolman vede sekci interkulturní psychologie, docent Kebza sekci psychologie zdraví, magistra Chýlová sekci psychologie práce a organizace a doktorka Rymešová je členem předsednictva Asociace dopravních psychologů. Nedávno byla na katedře vytvořena pod vedením pana docenta Kolmana diagnostická metoda zjišťující motivaci k práci, která výrazně využila poznatky získané sběrem dat k disertační práci paní doktorky Gralton. V současné době je na katedře řešeno několik grantových projektů.

Katedra psychologie také pomohla najít profesní cestu mnoha studentům. Jako příklad by bylo možné uvést Radka Trnku, který na ČZU prohloubil svůj zájem o chování zvířat. Rok zde strávil výzkumem, kdy porovnával komunikaci člověka a primáta, při které začal spolupracovat se ZOO. Poté vystudoval přírodovědeckou fakultu UK, a účastnil se expedice na výzkum chování orangutanů. ČZU pro něj byla prostřednictvím katedry psychologie tím, co mu ukázalo cestu, která ho naplňuje dodnes.

Zahraniční styky

V minulosti katedra spolupracovala s Iowa State University na výzkumu společenské situace v postkomunistických státech, v současnosti spolupracuje s Univerzitou v Tillburgu v Holandsku na výzkumu komunikace mezi kulturami, zejména s emeritním profesorem Geertem Hofstedem, předním světovým odborníkem této výzkumné oblasti. V rámci antropologického výzkumu se zaměřuje na území postsovětských republik, spolupráce se rozvíjí zvláště s univerzitami v Kazachstánu, Turkmenistánu a Tádžikistánu. Dále KPs spolupracuje s psychologickými pracovišti v Británii a v Maďarsku.

Zajímavosti

Katedra psychologie má hodně zajímavostí. Jednou z nich jsou tajuplné dveře s nápisem Psychologická laboratoř. Cedulka bičující představivost může v mysli leckomu vykouzlit přístroj, který se napojí na mozek, čte myšlenky a pocity,… Tak to naštěstí není. Tato místnost je moderně vybavena přístroji pro práci psychologů, kteří je využívají například v rámci dopravní psychologie (technická fakulta), laboratoř také pomáhá v poskytovaném psychologickém poradenství.

Druhou zajímavostí je sponzoring primáta – Makaka magota, kterého můžete vidět na fotografiích na nástěnce katedry. Adopce makaka je projevem sociální odpovědnosti KPs za obor psychologie, který na příbuzném druhu těchto primátů dělal v minulosti výzkumy závislostí.

Pár slov závěrem

Na závěr připojím přátelské doporučení. Vyučující na katedře psychologie jsou pohodoví, komunikativní a studentům otevření, což ale v žádném případě neznamená, že se na jejich zkoušky nemusíte připravovat. Naopak byste se jim měli důkladnou přípravou odvděčit za to, že celý semestr probíhal v přátelském duchu.

 

Za rozhovor děkují Tomáš Obruba a Petra Zákoutská

1 komentář u „Po stopách KPs“

Komentáře nejsou povoleny.