Seminář pro zájemce o doktorské studium PEF

1. 3. 2012 se konal seminář zájemců o doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě. Setkání bylo určeno všem, kteří o studiu uvažují a chtěli se o něm dozvědět více, než je možné nalézt na webových stránkách fakulty. Seminář vedl proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D. a “k ruce” mu byly dvě doktorandky z Katedry řízení – Ing. Klára Margarisová a Ing. Kateřina Šťastná. Nejdříve byly zájemcům sděleny základní informace o studiu a poté následovala volná diskuze. Z informativní přednášky je nejdůležitější zejména:

1) Přijímací řízení

Přihlášky na doktorské studium je možné podávat do 30. dubna 2012 prostřednictvím stránek edoktorand.czu.cz/prijimacky, kde je nutné vyplnit formulář obsahující jednak základní informace o studentovi (jméno, příjmení, obor dosavadního studia apod.), dále zvolenou katedru pro studium, téma disertační práce a školitele. Přijímací řízení se koná 20. června 2012.

PEF nabízí možnost studia těchto oborů:

  • Informační management
  • Management
  • Podniková a odvětvová ekonomika
  • Regionální a sociální rozvoj
  • Systémové inženýrství
  • Management
  • Sector Economics and Economics of Enterprise
  • Information Management
  • System Engineering and Informatics
  • Regional and Social Development

Každý z nabízených oborů je pod záštitou jedné či více kateder PEF. Poté, co si zvolíte katedru ke studiu, je zapotřebí vybrat si rámcové téma disertační práce, které musí být z nabídky vámi zvolené katedry a školitele působícího na katedře. Školitelé jsou po celý průběh studia vašimi vedoucími práce. Výběr školitele je tedy třeba zvážit dle vašich zájmů a očekávání. Výběr rámcových témat naleznete ve formuláři na edoktorand.czu.cz/prijimacky.

K přijímacímu řízení je tedy zapotřebí mít nejen vybrané téma disertační práce, ale i doporučení a schválení školitele, že s tématem disertační práce souhlasí a povede vás. Dále je potřeba si připravit životopis o velikosti max. A4. Na příjímacím řízení jsou pak ověřovány předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost, student by si měl k přijímacímu řízení připravit příklad vlastní zkušenosti s výzkumem (např. diplomová práce, vlastní výzkum).

Dalším kritériem pro přijetí je složení zkoušek z anglického jazyka a dalšího světového jazyka. Znalost jazyků je ověřována na základě pohovorů s pedagogy Katedry jazyků.

Na přijímacím řízení se dále hodnotí dosavadní studijní výsledky magisterského studia (jako přijatelný je brán průměr do 2), a další aktivity v oblasti vědecké a výzkumné činnosti, či již probíhající spolupráce s fakultou.

2) Průběh studia

Doktorské studium je rozloženo do 4 let, kdy se v prvním roce student věnuje zejména metodice disertační práce, přípravě na psaní odborných článků a dalších činností dle požadavků jednotlivých kateder. Ve druhém ročníku je student již povinen zúčastnit se pedagogické činnosti. Ve třetím ročníku skládá doktorské zkoušky a ve čtvrtém ročníku probíhá obhajoba disertační práce. V průběhu studia je tedy třeba počítat s dalšími výzkumnými činnostmi a účastí na odborných seminářích. Vše však záleží pouze na proaktivitě samotného studenta.

3) Doktorandské stipendium

V průběhu studia doktorského programu pobírá student stipendium, které se odvíjí od počtu složených zkoušek.

PodmínkaVýše stipendia
Nástupní stipendium 4 250,- Kč
Složení 1. zkoušky 5 000,- Kč
Složení 2. zkoušky 5 750,- Kč
Složení 4. zkoušky 6 250,- Kč
Složení 6. zkoušky 7 000,- Kč
Složení státní doktorské zkoušky 8 000,- Kč

Výplata stipendia se neuskutečňuje u kombinovaného studia.
Ke stipendiu má student možnost získat další finanční ohodnocení na základě získaných grantů, publikovaných článků, mimořádných stipendií. Záleží opět pouze na aktivitě studenta a jeho účasti na dalších nabízených činnostech jednotlivých kateder.

Nejčastější dotazy

„Je možné při doktorském studiu pracovat?“

Při nástupu na studium si každý student sestavuje individuální studijní plán s ohledem na potřeby fakulty. Záleží pak na dohodě s veducími katedry, jaké časové nároky na studium požaduje.

 

Jak probíhá výuka v doktorském studiu?

V průběhu studia již student nedochází na pravidelné přednášky či semináře, věnuje se převážně samostudiu a na zkoušky se připravuje dle doporučených zdrojů. Na jednotlivých katedrách probíhají metodické semináře pro psaní odborných článků.

Pokud máte další dotazy týkající se doktorandského studia, obraťte se na katedru a školitele působícího na katedře pro daný obor. Každý obor má jiné požadavky, jiný program studia a nároky na studenty. V případě specifických dotazů kontaktujte proděkana pro vědecko výzkumnou činnost v jeho úředních hodinách.

Váš Akční tým