Konference Agrární Perspektivy XXII

Jako již tradičně budou opět dva dny v září na PEF patřit vědě a výzkumu v oblasti zemědělské ekonomiky. Ve dnech 17. – 18. září se totiž uskuteční už 22. ročník konference Agrární perspektivy, tentokrát s podtitulem Development trends in agribusiness – tedy vývojové trendy v zemědělství v Evropě. Účastníci z Čech i ze zahraničí budou diskutovat v pěti skupinách, jakými cestami se asi zemědělství bude dále vyvíjet.

Pokračovat ve čtení…

Sova objevuje

Sova rozšiřuje své obzory a rozhodla se zaletět i na pole vědy a výzkumu na PEF a pravidelně Vás informovat o novinkách v této oblasti. Že to není nic pro vás? Ale jděte, věda nemusí být věda! Je přece tak zajímavé hledat odpovědi na otázky (výzkumné) dozvídat se něco nového a posunovat hranice vědění dále. Věda a výzkum na PEF je rozmanitá. Fakulta vydává vědecký časopis Agris online, kde jsou publikovány výsledky výzkumu z oblasti zemědělské ekonomiky. V průběhu celého roku se na PEF uskutečňuje několik vědeckých akcí – především konference Agrární Perspektivy (září) a ERIE (Efficiency and Responsibility in Education) (červen). Také doktorandi mají možnost publikovat a přednášet své příspěvky na konferenci Think Together (únor). Každoročně zaměstnanci a studenti doktorského studia PEF vydávají desítky příspěvků v renomovaných vědeckých časopisech, knihy a další publikace, účastní se mezinárodních konferencí nebo třeba hostují na zahraničních univerzitách. A naopak zahraniční odborníci zase přijíždějí k nám. Že jste zatím o ničem z toho neslyšeli? Čtěte tedy dál. Na této stránce naleznete to nejzajímavější, co se ve vědě a výzkumu na PEF děje.

Možné cesty vývoje zemědělství

FarmPath

Česká zemědělská univerzita je členem konsorcia (skupiny výzkumných organizací), které se v rámci projektu FarmPath zabývají budoucností zemědělství v Evropě. Hlavním úkolem tohoto projektu, který financuje Evropská komise, je popsat přerodové procesy, kterými se zemědělství proměňuje a najít takové cesty budoucího vývoje, které budou posilovat udržitelnost zemědělství na úrovni regionu.

Součástí řešení daného projektu je i tvorba scénářů budoucího vývoje ve vybraném kraji. Za tímto účelem bylo uspořádáno setkání oborníků na zemědělství a rozvoj venkova. Společně se zástupci z České zemědělské univerzity v Praze diskutovali otázku budoucnosti venkova v Plzeňském kraji. Tímto setkáním byla završena série skupinových diskusí (zahájena na jaře tohoto roku), kterých se účastnili zástupci regionálních úřadů, soukromě hospodařící zemědělci, ale i představitelé velkých zemědělských podniků, nevládních neziskových organizací, místních akčních skupin a další.

Workshop

Setkání se neslo v ryze pracovních duchu. Jeho účelem nebylo pouze popsat aktuální vývoj, ale společně se zástupci různých skupin zjistit, jak by podle nich mělo zemědělství a s ním spojené aktivity vypadat v horizontu dalších 20 let a dále nastínit kroky, které je třeba z jejich pohledu uskutečnit k tomu, aby tyto vize byly naplněny. Vytvořené scénáře poodhalily různé představy o tom, kam se bude zemědělství s velkou pravděpodobností ubírat. Prioritou a současně přáním zůstává podle zúčastněných naplňování produkčních funkcí zemědělství s důrazem na kvalitu potravin a zajištění zaměstnanosti pro lidi žijící na venkově. Velký důraz je však také kladen na krajinotvornou funkci a další nezemědělské aktivity, které činí venkov „živým“. Během diskuse se ukázalo, že tyto vize nejsou vždy snadno slučitelné. Vhodným klíčem k regionální udržitelnosti zemědělství zřejmě spočívá v realizaci a kombinaci různých přístupů a pohledů.

Ve všech scénářích vývoje se vždy – více či méně přímo – objevila potřeba jasně formulované politiky a to jak na národní, tak také na evropské úrovni. Je otázkou, zda se jedná o české specifikum vyplývající z dlouhodobé nespokojenosti s veřejnou správou, anebo o obecnější rys současné společné zemědělské politiky EU. Zajímavá proto bude analýza získaných poznatků a jejich srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Řešení projektu pokračuje až do poloviny příštího roku.