AT TV #5 březen 2017 – Veletrh pracovních příležitostí, HUBRU, Marian Jurečka

Akční tým PEF natáčí AT TV s ministrem Jurečkou
Akční tým PEF natáčí AT TV s ministrem Jurečkou

Dobrý den. Sledujete další díl AT TV. Nejprve se podíváme, jak probíhal Veletrh pracovních příležitostí. Poté zavítáme na unikátní pracoviště HUBRU, kde se zkoumá lidské chování. Nakonec máme pro vás exkluzivní rozhovor o vizi českého zemědělství, který nám poskytl ministr Marian Jurečka.

Pokračovat ve čtení…

Zemědělci v EU stárnou, v ČR není problém tak významný, zjistili vědci z PEF ČZU

Stárnutí populace zemědělců je velmi diskutovaný a aktuální problém v souvislosti s trvalým vývojem zemědělství. Z tohoto důvodu se otázkou vývoje počtu zemědělců v různých věkových skupinách zabývají i vědečtí pracovníci z Provozně ekonomické fakulty. V rámci grantu CIGA zkoumá kolektiv autorů z katedry humanitních věd stárnutí populace farmářů a proces faremní sukcese v českém agrárním sektoru.

Agris on-line

Pokračovat ve čtení…

Diskuse s poradcem prezidenta Agrární komory Ing. Jaroslavem Tomšů na PEF

V rámci Life Sciences Film Festivalu v týdnu od 14. do 18. 10. 2013 se promítalo i na PEF. Úterní promítání bylo zakončeno diskusí s poradcem prezidenta Agrární komory Ing. Jaroslavem Tomšů. Rozebírala se především agrárně-ekonomická a agrárně-politická témata.

Logo festivalu Life Sciences Film Festivallogo PEFLogo Agrární komory

Pokračovat ve čtení…

Možné cesty vývoje zemědělství

FarmPath

Česká zemědělská univerzita je členem konsorcia (skupiny výzkumných organizací), které se v rámci projektu FarmPath zabývají budoucností zemědělství v Evropě. Hlavním úkolem tohoto projektu, který financuje Evropská komise, je popsat přerodové procesy, kterými se zemědělství proměňuje a najít takové cesty budoucího vývoje, které budou posilovat udržitelnost zemědělství na úrovni regionu.

Součástí řešení daného projektu je i tvorba scénářů budoucího vývoje ve vybraném kraji. Za tímto účelem bylo uspořádáno setkání oborníků na zemědělství a rozvoj venkova. Společně se zástupci z České zemědělské univerzity v Praze diskutovali otázku budoucnosti venkova v Plzeňském kraji. Tímto setkáním byla završena série skupinových diskusí (zahájena na jaře tohoto roku), kterých se účastnili zástupci regionálních úřadů, soukromě hospodařící zemědělci, ale i představitelé velkých zemědělských podniků, nevládních neziskových organizací, místních akčních skupin a další.

Workshop

Setkání se neslo v ryze pracovních duchu. Jeho účelem nebylo pouze popsat aktuální vývoj, ale společně se zástupci různých skupin zjistit, jak by podle nich mělo zemědělství a s ním spojené aktivity vypadat v horizontu dalších 20 let a dále nastínit kroky, které je třeba z jejich pohledu uskutečnit k tomu, aby tyto vize byly naplněny. Vytvořené scénáře poodhalily různé představy o tom, kam se bude zemědělství s velkou pravděpodobností ubírat. Prioritou a současně přáním zůstává podle zúčastněných naplňování produkčních funkcí zemědělství s důrazem na kvalitu potravin a zajištění zaměstnanosti pro lidi žijící na venkově. Velký důraz je však také kladen na krajinotvornou funkci a další nezemědělské aktivity, které činí venkov „živým“. Během diskuse se ukázalo, že tyto vize nejsou vždy snadno slučitelné. Vhodným klíčem k regionální udržitelnosti zemědělství zřejmě spočívá v realizaci a kombinaci různých přístupů a pohledů.

Ve všech scénářích vývoje se vždy – více či méně přímo – objevila potřeba jasně formulované politiky a to jak na národní, tak také na evropské úrovni. Je otázkou, zda se jedná o české specifikum vyplývající z dlouhodobé nespokojenosti s veřejnou správou, anebo o obecnější rys současné společné zemědělské politiky EU. Zajímavá proto bude analýza získaných poznatků a jejich srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Řešení projektu pokračuje až do poloviny příštího roku.