Po stopách KE

Katedra ekonomiky (KE)

Katedra ekonomiky je další katedrou Provozně ekonomické fakulty ČZU, po jejíž stopách se náš Akční tým vydal. Tentokráte jsme zamířily do 3. (modrého) patra v novější části budovy PEF, kde katedra sídlí. Sekretariát katedry najdete ve dveřích č. E367. My jsme však zavítaly kousek dále, do dveří č. E365, kde jsme udělaly rozhovor s vedoucím Katedry ekonomiky, panem prof. Ing. Miroslavem Svatošem, CSc.

Organizačně

Katedra ekonomiky vznikla z Katedry zemědělské ekonomiky, která byla jednou ze tří zakládajících kateder ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Společně s Katedrou řízení vytváří fakultní profil pro studijní obory PEF. Zaměření katedry není čistě ekonomického směru, zohledňuje i aspekty sociální a environmentální, související s globálními trendy. V rámci struktury základních a volitelných předmětů dochází k neustálým změnám k posílení úseku obecné podnikatelské činnosti a orientace na problematiku EU. Výuka povinných, fakultativních a doplňkových ekonomických předmětů je katedrou zajišťována prakticky pro studenty všech fakult a oborů, včetně regionálních středisek distančního vzdělávání, v rámci bakalářského, magisterského studia a také doktorského studia. Seznam vyučovaných předmětů najdete stránkách PEF.

Na katedře působí 32 pedagogických pracovníků – z toho dva profesoři, šest docentů a devatenáct pedagogů s vědeckou hodností (CSc. a PhD.). Dále na katedře pracuje šest techniků a asistentů, šestnáct interních doktorandů a třináct externích doktorandů. V anglickém a německém jazyce zajišťuje výuku třináct pedagogických pracovníků a tři doktorandi, což KE řadí na špici pomyslného žebříčku PEF.

Zajímavosti KE z rozhovoru

Výuka v cizích jazycích

Katedra vychází vstříc studentům, kteří by chtěli studovat některý z předmětů v cizím jazyce a nabízí možnost absolvování kurzů v angličtině a němčině. Tato možnost spočívá v absolvování předmětu, kdy student navštěvuje přednášky v češtině a cvičení si může zvolit v anglickém a německém jazyce. Bohužel studenti nejsou tolik proaktivní a tuto možnou alternativu studia povinného předmětu v minulých letech příliš nevyužívali. Nezájem studentů vidíme v jejich nedostatečné schopnosti relevantně určit úroveň svých jazykových schopností (Akční tým).
Pokud vás tedy tato možnost láká, můžete absolvovat některý z kurzů probíhající v cizím jazyce a otestovat si své jazykové schopnosti.

Absolvování cizojazyčných kurzů (předmětů) má jednu nespornou výhodu – student získá doplněk k diplomu o absolvování konkrétního předmětu v cizím jazyce. Mnozí absolventi univerzity přiznávají, že výuka v cizím jazyce je výhodou i při pohovorech u budoucího zaměstnavatele.

Výzkumná činnost a participace KE

Vedoucí Katedry ekonomiky prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. je hlavním řešitelem institucionálního výzkumného záměru s názvem Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů. Katedra ekonomiky se na výzkumu podílí společně s KET, KOF, KS, KIT a v prvních třech letech spolupracovala i KP. V r. 2012 se jedná již o šestý závěrečný rok řešení tohoto záměru. Grant má každoročně velice dobré výsledky. K tomu přispívá i jeho dlouhodobost, kterou je dosahováno stability výzkumného zaměření. Do grantu je zapojeno celkem asi 50 lidí, zejména z KE, kteří se podílejí na publikační činnosti. Taktéž doktorandi, kteří jsou zapojeni do řešení VZ a mají hodnocené dedikované publikační výstupy, jsou finančně ohodnoceni. Tyto výsledky vědy a výzkumu významně přispívají k prestiži celé fakulty a univerzity.

Katedra dále participuje velmi podstatně na akcích fakultního významu, např. na Mezinárodní vědecké konferneci Agrarní perspektivy, letních školách zahraničních studentů (OSU, MU – USA, ELLS apod.), Dni otevřených dveří či Veletrhu pracovních příležitostí. KE disponuje přístupem a zdroji pro aktivní využití celé škály dokumentů EU, odborných a vědeckých publikací, renomovaných časopisů a nakladatelství, bibliografických a faktografických databází (World Bank, FAO apod.), které jsou základem pro tvorbu studijních textů a publikací, ale také expertní či poradenskou činnost pracovníků KE pro Mze ČR, ÚZEI i podnikatelskou sféru. Účastní se rovněž na vzdělávání pracovníků státní správy (resortu zemědělství).

Pracovníci a doktorandi KE přispěli na altruistický projekt KIVA (9400,- Kč), který funguje na principu sociální investice, neboli dar, který „obdarovaný“ obdrží, musí splatit a je takto využíván opakovaně. V rámci tohoto celosvětového projektu z oblasti sociální odpovědnosti KE poskytla sociální investici (úvěr) na 48 konkrétních podnikatelských projektů zejména v sektoru zemědělství v 18 rozvojových zemích světa (Afrika, LA, Asie). Prostřednictvím katedry na tomto projektu participuje i celá PEF i ČZU v Praze.

Zahraniční vztahy

Co se týče mezinárodních vztahů – internacionalizace – patří PEF v rámci českého univerzitního prostředí ke špičce. KE se velmi významně podílí na zajištění výuky v pěti anglických studijních oborech PEF. V rámci programu ERASMUS/SOCRATES se katedra podílela na uzavření celé řady bilaterálních dohod, např. University of Plymouth, UNI Hohenheim, TU München, HU Berlin, BOKU Vídeň Landbohojskole, KVL (Dánsko) aj. Těmito dohodami jsou realizovány výměnné pobyty pedagogů (zajištění přednášek) a studijní pobyty doktorandů a studentů.

Úspěchy absolventů

Když jsme položily poslední otázku na úspěchy absolventů PEF, kteří studovali na KE, vzpomněl si pan profesor na pana docenta Františka Čubu. Naši generaci už to asi tolik neřekne – nicméně pan docent Čuba byl v letech 1963 – 1990 předsedou JZD Slušovice. Byl to “Pan podnikatel”, který změnil podnik v gigant s ročním obratem 7 mld. Kčs (v současnosti to odpovídá cca 30 mld. Kč). Nezaměřoval se jen na zemědělství, ale rovněž na mikroelektroniku, biotechnologie a strojírenství.

Prokoušete-li se zdárně “nástrahami” povinných předmětů, jako jse Ekonometrie, Ekonomika agrárního sektoru, Evropská integrace a dalšími, není vyloučeno, že i z vás se může jednou stát neméně úspěšný absolvent PEF ČZU. 😉