Blíží se volby do Akademického senátu. Už víte, koho volit?

Blíží se společné volby do Akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze a do Akademického senátu (AS ČZU) a Akademického senátu Provozně-ekonomické fakulty ČZU (AS PEF). Už 11. a 12. listopadu 2014 od 10 do 13 hodin budete moci volit své zástupce do obou senátů z řad členů akademické obce PEF. Jak budou volby probíhat? Kdo vůbec kandiduje? Přečtěte si více.

Akademický senát ČZU je samosprávným orgánem a je součástí tzv. akademické obce, což jsou všichni akademičtí pracovníci a studenti. Senát se dělí na hlavní senát ČZU, který funguje za celou univerzitu a „malý senát“, což je senát jednotlivých fakult. „Malý“ senát PEF (oficiálně AS PEF) se skládá z 15 členů/členek, z čehož je šest studentů. Členové AS PEF si také volí svého předsedu. Jejich funkční období je nejvýše tříleté.

Hlavní oblasti, ve kterých je senát zapojen, jsou:

  1. zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  2. schvalování návrhu vnitřních předpisů fakulty a jejich předávání hlavnímu senátu,
  3. schvalování finančních prostředků fakulty, které předloží děkan a kontrola jejich využití,
  4. schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření fakulty,
  5. schvalování podmínek přijetí ke studiu na své fakultě,
  6. schvalování návrhu na jmenování a odvolávání členů vědecké rady a disciplinární komise,
  7. projednává návrh na jmenování děkana,
  8. projednává a schvaluje dlouhodobé vědecké, výzkumné, vývojové, inovační či umělecké záměry,
  9. vyjadřuje se k návrhu studijních programů na fakultě,
  10. vyjadřuje se ke jmenování proděkanů.

Jak probíhají volby?

Dne 29. září 2014 se na svém zasedání AS PEF hlasováním sám rozpustil, aby se volby do AS ČZU i AS PEF mohly konat společně, a to ve dnech 11. a 12. listopadu. Volební urna bude umístěna v zasedací místnost fakulty E155 od 10:00 do 13:00 hodin. S sebou si nezapomeňte ISIC nebo index (studijní průkaz). Zaměstnanci se prokazují kartou ITIC nebo zaměstnaneckým průkazem. Každý volič volí jak do malého (fakultního), tak i velkého (univerzitního) senátu. Vyhlášení výsledků proběhne 13. 11. 2014 v 10 hodin.

Princip voleb je založen na tom, že studenti si do senátu volí studentské zástupceakademičtí pracovníci zase své. Zvoleno je 9 zaměstnanců a 6 studentů, kteří získají nejvyšší počet platných hlasů; ostatní na dalších místech se stanou náhradníky. Volby jsou samozřejmě tajné. Další informace o způsobu volby členů senátu najdete ve Volebním a jednacím řádu AS PEF ČZU.

Kdo kandiduje?

Od 9. do 15. října 2014 probíhalo navrhování kandidátů. Seznam studentů a zaměstnanců, kteří kandidaturu přijali, naleznete na stránkách PEF. Tak už máte vybraného svého favorita? Někdo naše zájmy chránit přece musí, tak neváhejte a přijďte volit.

Kandiduje i členka Akčního týmu PEF – Maruška Pechrová.