Proběhlo setkání akademické obce ČZU

Dnes, 14. 2. 2012, se ve 14 hodin v aule ČZU konalo zasedání akademické obce. Obsahem jednání byla chystaná reforma vysokého školství, konkrétně nový zákon o vysokých školách.

Shromáždění se účastnili:

  • prof. Ing. Jiří Balík, CSc. – rektor ČZU v Praze,
  • doc. Ing. David Herák, Ph.D. – předseda senátu ČZU,
  • doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. – člen předsednictva Rady vysokých škol,
  • Mgr. Samuel Zajíček – člen AS filozofické fakulty UK,
  • Mgr. Miroslav Jašurek – předseda studentské komory Rady vysokých škol,
  • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. – předseda AS ČVUT,
  • Ing. Šárka Krčílková – členka AS ČZU,
  • Michal Frankl – zástupce MŠMT.

O čem se jednalo?

Na tomto setkání byl prezentován současný stav přípravy nových věcných záměrů zákonů, které mají na další desetiletí ovlivňovat život na univerzitách v ČR. Nový zákon má být jedním z prvků celkové strategie státu orientované na diverzifikaci vysokých škol a podporu kvality vzdělávání. Legislativní změny budou doprovázeny proměnami systému financování veřejných vysokých škol (dále jen VŠ). Tyto zákony by pak měly vejít v platnost od 1. 7. 2013.

Jaké změny by reforma přinesla?

Zásadní změny se týkají úpravy postavení docentů a profesorů, zavedení institucionální akreditace VŠ či transformace stávající akreditační komise na národní akreditační agenturu. Pro nás jako studenty by to hlavně znamenalo zpoplatnění všech veřejných vysokých škol a s tím zavedení různých forem půjček a spoření na školné.

Proč kritika reformy?

Diskutovány byly jednotlivé části navrhovaných zákonů a zazněla i mnohostranná kritika jak jednotlivých částí, tak zákona jako celku nejen z hlediska nekoncepčnosti, ale také nepodloženosti navrhovaných kroků, ke kterým neexistují žádné argumenty ani podklady, jež by zavedení těchto kroků podporovaly. Členové shromáždění ze strany vysokých škol vyjádřili nedůvěru s navrhovanými zákony. Domnívají se, že přijetí těchto zákonů v současné podobě by vedlo k celkové destrukci vysokého školství v ČR. Obávají se politických vlivů a řízení VŠ pouhými ekonomickými zájmy.

Tyto návrhy zákonů nebyly doporučeny ani Českou konferencí rektorů a byly odmítnuty také předsedy akademických senátů (dále jen AS) všech českých veřejných vysokých škol.

Protestní akce

ČZU se proto v souvislosti s nesouhlasem současné podoby reforem zapojí do připravovaných protestních akcí, jako je “Noc univerzit” konaná 28. 2. 2012, nebo také protestní pochod. Cílem těchto akcí je oslovit veřejnost a prezentovat svůj nesouhlas s přijetím současné reformy VŠ. Účast na zmíněných akcích už schválil AS ČZU, a to dnes dopoledne. Pokud by se chtěl někdo aktivně podílet na organizaci, případně přímo prezentovat na akci “Noc univerzit”, může kontaktovat Šárku Krčílkovou, členku AS ČZU (krcilkovas@fzp.czu.cz).

Z dnešního zasedání vznikla rezoluce v tomto znění:

My, členové akademické obce ČZU v Praze, vyjadřujeme vážné znepokojení nad obsahem, formou a zvláště pak způsobem projednávání navrhovaných věcných záměrů zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.

Členové akademické obce ČZU v Praze prohlašují, že uvítají a podpoří reformy vysokého školství v ČR, jejichž cílem bude jeho další rozvoj modernizace a zvyšování kvality. Jsou však přesvědčeni, že tento cíl nemůže být naplňován v současnosti předkládanými návrhy věcných záměrů výše uvedených zákonů, které jsou výsledkem absence odborné diskuse mezi MŠMT ČR a akademickou veřejností. Tyto věcné záměry zákonů zcela postrádají odbornou argumentaci zdůvodňující likvidaci samosprávného charakteru vysokých škol. Neuvádějí ani důvody, proč byla dána přednost politickým a komerčním zájmům před akademickou svobodou a před právem na vzdělání každého občana ČR.

Členové akademické obce ČZU v Praze vyjadřují jednomyslně názor, že přijetí těchto nekvalitních a nebezpečných návrhů povede k nevratnému poškození českého vysokého školství.

Členové akademické obce ČZU v Praze se připojují k prohlášením akademických obcí veřejných vysokých škol odmítající předkládané návrhy věcných záměrů zákonů. Současně deklarují svoji připravenost a ochotu koordinovat další postoje a akce s těmito vysokými školami a univerzitami.

Členové akademické obce ČZU v Praze žádají vládu ČR, aby odmítla projednávat předkládané věcné záměry vytyčených zákonů. Žádáme jejich nové vypracování, zadání odborně vypracovaných východisek a cílů ve věcné diskusi, do které se akademická obec ČZU v Praze aktivně zapojí.

V Praze dne 14. 2. 2012

Videozáznam ze shromáždění Akademické obce dne 14.2.2012