Rozhovor s držitelem letošní Ceny ministra zemědělství za vynikající disertační práci

U příležitosti zahájení školního roku studentů prvního ročníku doktorských studijních programů dne 2. 10. 2013 byla udělena Cena ministra zemědělství za vynikající disertační práce s přínosem pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství. Z rukou náměstka ministra Ing. Stanislava Kozáka si ocenění převzali mimo jiné i dva zástupci z PEF – Ing. Igor Krejčí, Ph.D. a Ing. Andrea Jindrová, Ph.D. Jedná se o velký úspěch hodný následování, a proto Akční tým PEF kontaktoval Ing. Igora Krejčího, Ph.D. a vyptal se ho na podstatu práce i plány do budoucna.

Aula České zemědělské univerzity
Aula ČZU, kde se 2. 10. předávala Cena ministra zemědělství za vynikající disertační práci; Foto by Akční tým PEF

Vaše práce se zabývá tématem dynamiky fixního kapitálu. Můžete nám stručně přiblížit, o co se jedná?

V práci jsem zkoumal chování fixního kapitálu v čase. Zaměřil jsem se při tom na vstupní toky (jak a proč je fixní kapitál pořizován) i na toky výstupní (jak fixní kapitál ztrácí svou tržní hodnotu).

 

Proč je toto téma tak důležité?

Fixní kapitál představuje potenciál ekonomiky. Spolu s prací, půdou, technologií to jsou právě dlouhodobá aktiva, která určují budoucí produkci. Cenu aktiv však není možné zjistit jednoduchým šetřením. Podnikové účetnictví je pro tento účel zcela nevhodné, a proto je nutné opotřebení a zastarávání aktiv modelovat. Navíc spotřeba fixního kapitálu za netržní subjekty (vláda a neziskové organizace) ovlivňuje výši HDP. Což zase zvyšuje požadavky na kvalitu modelu.

Proč a jak se fixní kapitál pořizuje (tj. investiční funkce) je standardně předmětem především ekonometrických modelů. Simulace a systémový přístup v systémové dynamice však umožňuje jiný pohled a velmi odlišný přístup. Navíc je systémová dynamika v ČR velmi málo využívaná disciplína, přestože ve světě dosahuje obrovských výsledků.

 

Představte nám, prosím, stručně svou disertační práci.

Práci lze rozdělit na dvě základní části: Nejprve je proveden alternativní odhad bilancí fixního kapitálu (zjednodušeně řečeno ocenění aktiv s dobou použitelnosti delší než jeden rok a cenou nad 20 000 CZK) pro celou Českou republiku pomocí tzv. geometrického profilu. Statistické úřady po celém světě standardně používají geometrický či lineární (případ ČR) profil spotřeby fixního kapitálu (= opotřebení a zastarávání). Dlouhodobě se vede diskuse o tom, který je lepší. Alternativní model je navíc sestaven jako Markovský řetězec, což rozšiřuje jeho výstupy.

Druhá část obsahuje dynamickou investiční funkci pro odvětví zemědělství. Je postavena na principech systémové dynamiky. V podstatě se jedná o spojitý simulační model investic v odvětví zemědělství za roky 2000-2010.

 

V čem spočívá přínos vaší práce k tématu?

Sestavil jsem investiční funkci, která vysvětluje chování podnikatelů v odvětví zemědělství. Také umožňuje například simulovat vliv probíhající výstavby či dopad investičních dotací atd.

Díky mé práci také existují pro ČR oba základní odhady spotřeby fixního kapitálu – lineární i geometrický. Navíc převod na Markovské řetězce umožnil odhad průměrného věku vybraných druhů aktiv v jednotlivých odvětvích národního hospodářství ČR.

 

Takto komplexní práce určitě vyžadovala získání řady informací. Spolupracoval jste například při získávání dat s nějakými institucemi?

Spolupracoval jsem s Českým statistickým úřadem a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Obě tyto organizace byly velmi vstřícné a jejím zaměstnancům patří můj veliký dík. Pouze na základě oficiálních, publikovaných dat, by práce vzniknout nemohla, nebo alespoň ne na úrovni, kterou jsme si s mým školitelem, doc. Švastou, stanovili.

 

Cena ministra zemědělství je udělována za disertační práce s přínosem pro praxi. Už jste nastínil důležitost vámi zpracovaného tématu. V čem vidíte budoucí využití vaší práce?

První část poslouží především uživatelům národohospodářské statistiky. Navíc v případě potřeby, poskytnu alternativní model osobám zodpovědným za odhad fixního kapitálu. Druhá část je v tuto chvíli především teoretického rázu.

 

Máte plány do budoucna toto téma dále rozvíjet?

Do budoucna chci jistě aktualizovat časové řady bilancí fixního kapitálu odhadnuté pomocí geometrického profilu. Dynamickou investiční funkci plánuji zakomponovat do většího modelu. Dalším krokem je dynamická produkční funkce.

 

Vidím, že i do budoucna máte ambiciózní plány. Přeji Vám hodně úspěchů v další práci a děkuji za rozhovor.